Zawód: adwokat

Zawód adwokata wymaga dużego poświęcenia: znajomości kodeksów, ustaw, konieczność dokształcania się przez całe zawodowe życie. Na czym polega praca adwokata?Kancelaria prawniczaSłowo "adwokat" pochodzi od łacińskiego czasownika advocare - wzywać pomocy.
Adwokat ma więc udzielać pomocy prawnej - służyć poradą, sporządzać opinie, akty prawne. Występuje przed sądami i urzędami. Obecnie w Polsce pracuje około siedmiu tysięcy adwokatów, posiadających prawo wykonywania zawodu - to znaczy osób, wpisanych na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. Drogę do wpisania na listę otwiera stopień magistra studiów prawniczych i złożenie egzaminu aplikanckiego. Kompetencje i wykształcenie to jednak nie wszystko - adwokat musi cechować się nieskazitelnym charakterem.Zawód adwokata wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Adepci zawodu ślubują przyczynić się do ochrony praw i wolności obywatelskich, umacniać prawny porządek państwa. Obiecują wypełniać swoje obowiązki gorliwie i sumiennie, z poszanowaniem zasad społecznej sprawiedliwości. Adwokaci są również zobowiązani do utrzymania tajemnicy adwokackiej.Prawo polskie chroni adwokatów, podobnie jak prokuratorów i sędziów.Obowiązki i prawa adwokatów zawiera ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze.